Jakie są przyczyny występowania powodzi?

zalana droga - przyczyny powodzi

Powodzie to zjawisko, które występuje okresowo. Podtopienia zdarzają się nawet na terenach uważanych za bezpieczne, które nie są usytuowane blisko rzek i zbiorników wodnych. Intensywne i długotrwałe opady mogą doprowadzić do klęski żywiołowej oraz niosą za sobą ogromne straty finansowe. Deszcz nie jest jednak jedyną przyczyną powodzi, gdyż mogą się na to składać także inne czynniki, które nie są spowodowane uwarunkowaniami pogodowymi.

Przyczyny powodzi

Mianem powodzi określa się podtopienia i zalania terenów, które w normalnych warunkach nie są pokryte wodą. Walka z żywiołem jest trudna i często nieskuteczna, gdyż ogranicza się tylko do minimalizowania skutków zalania. Wśród przyczyn występowania powodzi można wyróżnić:

  • zmiany klimatyczne,
  • intensywne i długotrwałe opady atmosferyczne,
  • szybkie topnienie śniegu,
  • zatory i osuwiska tamujące bieg rzeki,
  • awarie tamy wodnej,
  • niewydolny system kanalizacyjny,
  • niewystarczające zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
  • źle zaprojektowany system retencyjny lub jego brak.

Powodziom nie da się całkowicie zapobiec, gdyż jest to zjawisko zależne od warunków pogodowych oraz czynników środowiskowych. Można jednak znacznie ograniczyć skutki żywiołu poprzez wdrożenie odpowiednich działań przeciwpowodziowych.

Jak zapobiegać powodziom?

Aby zminimalizować straty spowodowane zalaniem, należy stale monitorować zjawiska pogodowe, aby ocenić ryzyko wystąpienia zagrożenia. Dzięki temu można w porę zareagować i przygotować się na nadejście żywiołu poprzez zabezpieczenie budynków oraz zamontowanie zapór przeciwpowodziowych. Ważne jest także dbanie o drożność kanalizacji i poddawanie jej okresowym przeglądom oraz modernizacji. Konieczne jest również kontrolowanie i regulowanie koryta rzeki, aby umożliwić wodzie swobodny przepływ i nie dopuścić do wylania.
 
Główną przyczyną powodzi są intensywne opady deszczu, których nie da się uniknąć. Można jednak zapobiegać podtopieniom terenu oraz zalaniu domów poprzez skorzystanie ze skutecznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej.